Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Článok I.  

Vymedzenie pojmov

1.      Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je em-shop s.r.o., so sídlom Cintorínska 1699/77, 97201 Bojnice

2.      Predávajúcim je em-shop s.r.o., so sídlom Cintorínska 1699/77, 97201 Bojnice.

3.      Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.em-shop.sk je spoločnosť em-shop s.r.o., so sídlom Cintorínska 1699/77, 97201 Bojnice.

4.      Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 Podnikateľom sa rozumie:

·         osoba zapísaná v obchodnom registri,

·         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

·         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

·         osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, ďalej súhlasí so spracovaním osobných údajov viď. Zásady spracúvania osobných údajov , podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

5.      E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6.      Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7.      Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8.      Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.  

Cena

1.      Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

2.      Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III.  

Objednávka

        1.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru..
               Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2.      Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3.      Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4.      Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5.      Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

6.      Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

  

Článok IV.

Platobné podmienky

        1.       Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

·         platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

·         platba pri osobnom prevzatí na predajni

·         platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

·         platbu na základe darčekového poukazu.

2.      Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3.      Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.      Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

·         zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

·         zľavu za opakovaný nákup,

·         zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

        5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.


Článok V.  

Dodacie podmienky

1.      Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2.      Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3.      Ak je pri produkte stav dostupnosti "Produkt dostupný" je štandardná doba dodania 2 až 15 pracovných dní, v ojedinelých prípadoch dlhšie, predávajúci vždy informuje kupujúceho a dobe dodania.

4.      Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

5.      Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

6.      Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

7.      Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

a.             kuriérskej spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o. a Geis SK s.r.o.,

b.            vlastnou dopravou predávajúceho

 

 Článok VI.

Inštalačné podmienky a podmienky inštalácie zadarmo

Inštalácia zadarmo, domácich spotrebičov Miele platí od ceny spotrebiča 900€ nevzťahuje sa na zľavnené spotrebiče, spotrebiče s darčekom zadarmo, odsávače, plynové varné dosky a zabudovateľné chladničky, mrazničky. Inštaláciu vykonáva odborný technik Miele.

Inštalácia a uvedenie do činnosti Miele – prístrojov pre domácnosť zahrňuje nasledovné úkony

·         Zabudovanie sporáku, varných dosiek, mikrovlnej rúry s rámikom a umývačky riadu

·         Elektrické zapojenie prístrojov, prívod a odvod vody

·         Uvedenie do prevádzky (nastavenie, odskúšanie, predvedenie a vysvetlenie funkcií

·         prístrojov)

·         Elektrická bezpečnostná kontrola

·         Nastavenie programovateľných parametrov

·         Tipy odborníkov na používanie, čistenie a ošetrovanie

·         Informácie o príslušenstve, výrobkoch na ošetrovanie a službách

        Inštalácia sa nevzťahuje predovšetkým na nasledovné

 •             Stolárske práce
 •             Pripojenie či odpojenie plynu
 •             Rozvod akýchkoľvek energetických sietí
 •             Predlžovanie prívodu vody, kanalizácie (vodoinštalačné práce)
 •             Drážkovanie, sadrovanie, predlžovanie káblov a ich zalištovanie
 •             Inštalácia a zabudovanie odsávačov
 •             Inštalácia a zabudovanie plynových varných dosiek
 •             Inštalácia a zabudovanie zabudovateľných chladničiek


        Zo strany odberateľa je potrebné pripraviť

 •      Prípoje pre prístroje musia byť pripravené zo strany stavby podľa inštalačného plánu
 •      Výrezy v nábytku (napr. pre hadice, káble, ako aj vetranie) musia byť pripravené
 •      Čelné a dekoračné nábytkové panely musia byť vyrezané a namontované (okrem čelného nábytkového panelu pre umývačku riadu).
       V prípade opakovanej cesty servisného technika zapríčinenej vopred nepripravenými podmienkami zo strany zákazníka,
       všetky náklady spojené s cestou hradí zákazník
 •     Baliaci materiál prístrojov servis neodstraňuje

Článok VII.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

        1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

    pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu:

    •       do 2kg váhy tovaru – 3,80 € s DPH

    •       do 5kg váhy tovaru – 5,00 € s DPH

    •       do 15kg váhy tovaru – 7,00 € s DPH

    •       nad 150€ s DPH hodnoty tovaru  – 0,00 € s DPH

2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi):

   pri doprave kuriérskou spoločnosťou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu:

    •       do 2kg váhy tovaru – 3,80 € s DPH

    •       do 5kg váhy tovaru – 5,00 € s DPH

    •       do 15kg váhy tovaru – 7,00 € s DPH

    •       nad 150€ s DPH hodnoty tovaru  – 0,00 € s DPH

3.      Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4.      Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VIII.  

Prevod vlastníckeho práva

1.      Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2.      Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok IX.  

Storno kúpnej zmluvy

Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.


Článok X.
 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 

        1.       Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy                 uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo                 odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj                 pred dodaním tovaru.

2.      Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy
v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

3.      Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4.      Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5.      Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 

6.      Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7.      Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho.

Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

  

Článok XI.  

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.      Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.      Kupujúci je povinný:

·         prevziať objednaný tovar

·         zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu

·         prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3.      Predávajúci je povinný:

·         dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

·         spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.


Článok XII.

Ochrana osobných údajov

Viď. samostatná sekcia: Zásady spracúvania osobných údajov

  

Článok XIII.  

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

       1.       Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od                 zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto                 konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

2.      Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

3.      Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

 

Článok XIV.  

Záverečné ustanovenia

1.      Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2.      Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3.      Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

4.      Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk

5.      Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke eshopu.

6.      Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

7.      Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.5.2018.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

1.      Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2.      V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3.      Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4.      Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5.      Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

1)      k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

2)      nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

3)      používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

4)      zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

5)      poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

6)      používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6.      Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7.      Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8.      Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

9.      Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10.  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä

ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

11.  Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

1)      pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

2)      pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

3)      reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

12.  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

13.  Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

14.  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

15.  Kontakt em-shop s.r.o., Cintorínska 1699/77, 97201 Bojnice, info@em-shop.sk.